Pressmeddelande: Trygga och jämlika livsvillkor för unga

”Vår utgångspunkt är att skapa en trygg och jämlik stad. Många unga känner idag stor otrygghet och drabbas av stor ojämlikhet. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera”, säger Ola Möller (S) kommunalråd. Vi har därför valt att lägga en motion om att skapa trygga och jämlika livsvillkor för unga i Helsingborg.

 Ungdomarna är vår framtid. Om vi inte lyckas skapa goda förutsättningar för våra ungdomar gör vi oss alla en otjänst. Stort fokus kring ungas villkor läggs i skolan. Skolan blir av förklarliga skäl utgångspunkten i den kommunala diskussionen. Givetvis är skolan oerhört viktig för att unga människor ska lyckas i livet. Men för att lyckas i skolan måste förutsättningar finnas för en god fritid. Precis som att ungdomars inflytande i samhället är avgörande för att det ska formas på bästa sätt. Denna motion tar därför utgångspunkt i just ungdomars livsvillkor.

Ungdomar ser på samhället med andra ögon än vad äldre gör. Deras sätt att leva kräver delvis andra förutsättningar i infrastrukturen. Den upplevda otrygghet som finns i samhället drabbar unga människor extra hårt. Mobiltelefonen är i detta sammanhang såväl ett socialt arrangemang som en trygghetsskapande faktor. Att kunna ladda sin mobil kan vara helt avgörande för känslan av trygghet för unga. Därför behöver ladd-infrastrukturen för mobiltelefoner byggas ut kraftigt. Likaså är det otryggt för unga att ta sig hem på sena kvällar och nätter. Att kunna åka kollektivt gratis är därför en klok åtgärd som vi vill införa. Vidare vill vi undersöka och om möjligt införa att nattbussarna har flexibla stopp.

Vikten av ett väl utvecklat arbete kring arbetsmiljö går inte att underskatta. Att tidigt grundlägga ett arbetsmiljötänk är en viktig faktor för att skapa medvetenhet hos såväl unga som hos staden och andra arbetsgivare. Alla skolor måste ha elevskyddsombud. För att underlätta rekryteringen och för att lyfta fram de elever som väljer att ta detta viktiga uppdrag bör staden uppmärksamma det viktiga arbetet. Detta kan ske genom stadsgemensamma dagar, någon form av pris för väl utfört arbete eller någon annan morot.

Staden har i dialog med ungdomar i olika bostadsområden vid olika tillfällen väckt förhoppningar kring att multiarenor ska byggas eller rustas upp. Ungdomar tar vuxenvärldens ord på allvar och när staden sviker det som upplevs som löften blir känslan av uppgivenhet och svek stark. Det finns områden i staden där frågor kring multiarenornas utformning har lyfts och där företrädare för stadens verksamheter har väckt drömmar till liv. Drömmar som sedan aldrig uppfyllts. Staden måste därför inventera de multiarenor som finns och säkerställa likvärdighet mellan dessa. Det är inte rimligt att vissa stadsdelar har fantastiska multiarenor med konstgräs och ljussättning samtidigt som ungdomar i andra delar av staden får springa runt i mörkret på asfalten.

 

Ola Möller (S) Kommunalråd säger:

  • Väldigt många unga, framförallt tjejer, känner sig otrygga idag. Våra förslag om gratis nattbussar för unga och att nattbussarna ska ha flexibla stopp syftar till att öka tryggheten.
  • Mobiltelefonen är idag en integrerad och alldeles självklar del av ungas liv. Att veta att en alltid kan ladda mobilen i staden är en trygghetsskapande åtgärd.

 

Här hittar du motionen:

180222 Motion om att skapa trygga och jämlika livsvillkor för unga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button