Pressmeddelande: En lyckad rekrytering av lärare förutsätter en god arbetsmiljö, fortbildningsmöjligheter och riktade lönetillägg

I veckan kunde vi läsa om ett paket i fyra delar för att förbättra rekryteringen av lärare i Helsingborg. Paketet är vällovligt och bra. Men Ola Möller (S), kommunalråd menar att det inte räcker. Det behövs ett bredare fokus än ett rekryteringsstöd till skolledarna och ett nytt analysarbete.

 Ny analys är givetvis viktig men det finns redan idag svar på många frågor kring vad som attraherar personal. Områden som behöver förstärkas är arbetsmiljön, fortbildningsmöjligheter och riktade lönetillägg på fler skolor.

 

  1. Medarbetarna inom BUN:s ansvarsområde är överlag mycket nöjda med staden som arbetsgivare. Det visar våra årliga medarbetarenkäter. Det område som ändå sticker ut är arbetsbelastningen och den psykosociala arbetsmiljön. För att få fler lärare att stanna kvar och för att attrahera nya krävs det att staden kommer till rätta med denna problematik.Ola Möller (S) säger: – Att komma till rätta med arbetsbelastningen och den psykosociala arbetsmiljön är avgörande. Inte minst utvecklingen med hot och våld är allvarlig. Vi har lagt många förslag för att ta ytterligare steg i detta arbete
  2. Fortbildningsmöjligheterna måste stärkas i staden. Såväl en bättre struktur på den planlagda fortbildningen som ökade möjligheter till praktiknära studier och forskning måste till. Vi vet idag att ökad fortbildning är en konkurrensfördel.Ola Möller (S) säger: – Vi har för avsikt att inom kort presentera ett konkret förslag i denna del. Men frågan måste högre upp på agendan.
  3. Fler skolor i utsatta områden behöver få ta del av den riktade lönesatsningen som sker på Drottninghögskolan.Ola Möller (S) säger: – Denna satsning har på många sätt varit en förutsättning för rekryteringen på enheten. Att inte använda sig av samma metod på andra utsatta skolor vore ett misstag.

 

Avslutande kommentar från Ola Möller: – Rekrytering handlar inte bara om ny- och återrekrytering. Det handlar lika mycket om att behålla den personal vi har. Med en så stor konkurrens som det är idag om lärare och behörig personal så måste vi på sätt och vis rekrytera vår befintliga personal varje dag.

 

 

Share Button