2015-10-13

Världen befinner sig just nu i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. Mängden människor som befinner sig på flykt överstiger enligt FN 60 miljoner och antalet ser ut att öka. Denna situation ställer stora krav på oss att visa solidaritet och medmänsklighet. I detta ingår att stå upp för de konventioner och avtal som vi har förbundit oss att följa.

För Helsingborgs del innebär oron i omvärlden att vår förmåga att skapa ett gott välkomnande prövas. Vår stad måste i alla delar ta sitt ansvar för att underlätta och hjälpa till i den uppkomna situationen. Många av de människor som kommer till vår stad flyr undan krig och förföljelse som inte kommer att ta slut i närtid. Därför är det oerhört viktigt att vi lyckas väl i att inkludera nyanlända i vårt samhälle. Att motverka segregation och missuppfattningar om varandra på ett tidigt stadium är en nyckelfråga för att vi ska kunna hantera situationen. Men också för att vi ska kunna ta till vara på den fantastiska resurs som nya människor och medborgare i vårt land innebär.

Utifrån detta perspektiv är det mycket problematiskt att staden undviker att större ansvar i frågan om fördelning av nyanlända barn på ett rättvist och jämt sätt. Att somliga skolor tar ett enormt ansvar i förhållande till sin storlek och sina förutsättningar samtidigt som andra skolor knappt har några nyanlända alls är helt orimligt. Det är också direkt kontraproduktivt om vi har ambitionen att skapa ett samhälle och en stad präglad av inkludering, jämlikhet och minskad segregation. Malmö stad har visat att det går att införa modeller för att fördela eleverna jämt på de kommunala skolorna.

För oss som besöker många skolor är det också helt uppenbart att de flesta rektorer och lärare vill se fler nyanlända på just sin skola. Det finns ett stort engagemang och en enorm förståelse och solidaritet bland stadens personal och bland eleverna för att välkomna nya elever. Det är också så att många fristående skolor tar ett större ansvar än vad som kommer fram i den officiella statistiken. Staden kan inte reglera fördelningen av nyanlända bland de fristående men ett förbättrat samarbete och en förstärkt dialog skulle helt klart underlätta och förbättra situationen.

Med anledning av ovan anförda yrkar vi därför på:
– att en rättvis och solidarisk fördelning sker av nyanlända elever på de skolor där staden är huvudman;
– att en förstärkt och förbättrad dialog med och stärkt uppföljning av de fristående huvudmännen införs för att rättvist och solidariskt fördela nyanlända elever även bland dessa aktörer.

Ola Möller
Ajat El-Khalayli
Elin Hellqvist
Vehid Stovrag

2015-10-09

Hemtjänsten är en viktig del av stadens välfärdsarbete. Samtidigt behöver vi nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. Allt fler äldre behöver hemtjänst och de stora pensionsavgångarna innebär att vi sannolikt kommer ha många nyanställda under många år framöver. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare.

I Sundsvalls kommun har man genomfört ett stort förändringsarbete i ett av hemtjänstområdena, Skönsmon. Det är Vanguardmetoden som ligger till grund för omorganisationen. Metoden är en variant av lean, som en engelsk organisationspsykolog har vidareutvecklat för att passa tjänsteorganisationer. Det handlar om att se verksamheten ur ett brukarperspektiv. Vilka är deras viktigaste behov och hur kan man skapa en organisation som möter de behoven? Medarbetarna har kartlagt dessa behov, och byggt en ny organisation med brukarna i fokus.

Antalet personer runt varje brukare har på detta sätt minskat från ett snitt på omkring 25 per månad, till ett tiotal. Det nya arbetssättet har inte blivit dyrare. Och besöken tar inte längre tid, tvärtom lite mindre tid. Dessutom har de anställdas sjukfrånvaro sjunkit.

Socialdemokraterna i Helsingborg har länge förespråkat intraprenader och självförvaltning som ett led i att nå högre kvalitet inom välfärden, både för medborgaren och för den anställde.

Med anledning av ovan anförda yrkar vi därför på:
– att Helsingborg stegvis inför självstyrande grupper inom hemtjänsten i enlighet med lämplig metodik, exempelvis Vanguardmetodiken

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Jan Björklund
Anna Ingers

2015-08-27

Offentlig upphandling är ett sätt för stat och kommun att hushålla med offentliga medel genom att tjänster upphandlas i fri konkurrens. År 2013 köpte offentlig sektor varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder kronor. Den upphandling som görs inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU, uppskattas av Konkurrensverket till ungefär 600 miljarder kronor.

Helsingborgs upphandlingspolicy fastställer att krav på kollektivavtalsliknande villkor ska ställas i samband med offentlig upphandling. I praktiken är detta svårt att följa då staden inte har tillräckliga resurser för att fullt ut kontrollera att kraven följs i alla led.

Vita jobb är en upphandlingsmodell som kan användas vid tjänsteupphandlingar i stat, kommuner och landsting. Modellen är mycket effektiv såväl i utfall som i administrativ driftskostnad. Den tillämpas med framgång i Malmö Stad och har använts i Stockholm med positiva effekter.
Modellen bygger på fyra krav som alla anbudsgivande företag måste uppfylla:

  • Företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor
  • Underentreprenörer omfattas av samma regler och huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörerna följer dem
  • Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk
  • Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolleras

(Källa: LO.se)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Helsingborg ser Vita jobb-modellen som en möjlighet för staden att fullt ut leva upp till den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn och yrkar därför på att:

-Helsingborgs stad inför Vita jobb-modellen som ett komplement till nuvarande upphandling i stadens förvaltningar och bolag

– samtliga förvaltningschefer, bolagschefer och tjänstemän med ansvar för upphandlingar enligt LOU utbildas i Vita jobb-modellen

För den socialdemokratiska                                                             För Vänsterpartiets

kommunfullmäktigegruppen                                                             kommunfullmäktigegrupp

 

Ingela Andersson (S)                                                                          Ingrid Mattiasson Saarinen (V)

2015-08-17

Socialdemokraterna i Helsingborg har en positiv inställning till förtätning av staden. Genom förtätning säkrar vi behovet av bostäder och bygger en hållbar stad. Höjdpunkten på Närlunda, det nya bostadsområdet Vasatorps trädgård och inte minst de kommande bostäderna inom H+ och DrottningH är exempel på projekt som vi ställt oss positiva till.

Men den allt tätare staden ställer också högre krav på tillgång till gröna oaser och rekreationsområden i anslutning till våra bostadsområden. Därför vi sa nej till utökad förtätning och exploatering av Pålsjöområdet och välkomnade istället planerna på att bilda ett naturreservat för Pålsjö skog. Det är också därför vi är förvånade över de blågrönas planer för mejeritomten som befinner sig i direkt anslutning till Fredriksdals rekreationsområde och friluftsmuseum.

I remissversionen av stadens mark- och boendeprogram utpekas mejeritomten som ett lämpligt område för ca 900 bostäder. Vi menar tvärtom att tomten är direkt olämplig för vidare förtätning. Den bör istället införlivas i Fredriksdals rekreationsområde för att säkra områdets funktion som grön oas för morgondagens helsingborgare. Fredriksdals rekreationsområde är en unik plats som ska värnas och utvecklas för att säkra tillgången till grönska och lugn mitt i staden.

Detaljerna kring mejeritomtens framtida utformning och rekreativa funktion måste avgöras i bred dialog med stadens invånare och föreningar – exempelvis som dialogen kring idrottsoasens utformning – och tomten fredas från kommersiell bostadsexploatering. Ett hållbart Helsingborg bygger på att vi tar ett politiskt ansvar för att värna våra viktigaste rekreationsområden.
Med anledning av detta yrkar vi på att:

  • Mejeritomten avskrivs som förtätningsprojekt för bostäder
  • Tomten införlivas i Fredriksdals rekreationsområde och utvecklas för rekreationssyfte i dialog med stadens invånare

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

Ali Shibl (S)

Ingela Andersson (S)

2015-09-21

Goda förutsättningar för näringslivet är avgörande för en stads förmåga att leverera en högkvalitativ välfärd till sina medborgare. Helsingborg har länge haft svårt att hävda sig i toppen av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Från toppåren 2007 och 2011 hade staden 2013 tappat till 53:e plats. I år ligger staden på 29:e plats, en försämring med sex placeringar jämfört med 2014 års 23:e plats. Att Helsingborg måste jobba ännu hårdare med att skapa ett bättre företagsklimat är ställt utom tvivel.

En åsikt som vi ofta möter när vi träffar företagare i staden är att kommunens regler är stelbenta. Ett exempel är hur avgifter för tillsyn tas ut. Många krögare påpekar att avgifterna för bland annat brandskydd, livsmedels- och alkoholtillsyn betalas vid ett och samma tillfälle (för varje enskild tillsyn). Det innebär att en krögare som har hög omsättning på sommaren och låg omsättning på vintern kan drabbas av en stor engångsutgift vid ett tillfälle då likviditeten och betalningsförmågan i företaget är låg.

Med ovan nämnda exempel som utgångspunkt tycker vi socialdemokrater att det är rimligt att staden inför ett system för avgiftsdebitering som medger att avgifterna för olika former av tillsyn delas upp. Det skulle kunna vara en uppdelning baserad på kvartal, månad eller annan lämplig löptid. En enkel sak som skulle innebära en stor förbättring för stadens företagare.
Med anledning av detta yrkar vi därför på:

– att staden inför ett system för avgiftsdebitering som medger att avgifterna för olika former av tillsyn delas upp.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Ola Möller (S)

2015-03-26

I Helsingborgs stad saknas skriftliga och enhetliga regler för uthyrning av stadens skollokaler. Det är upp till rektorn på varje skola att utifrån bedömd tillgång och lämplighet hyra ut lokalerna. Utgångspunkten för prissättningen är självkostnadsprincipen. Denna kostnad varierar beroende på hyresnivåer och beroende på vad som ingår i själva uthyrningen.

För många ideella föreningar är kostnaden att hyra lokaler höga och bristen på enhetliga regler och förhållningssätt skapar problem. Problemen rör dels rent praktiska saker som var föreningen ska vända sig för att få en överblick över tillgängliga lokaler, dels godtyckligheten i att det är upp till varje rektor att göra bedömningar från fall till fall.

Inom såväl vård- och omsorgsnämndens som idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde finns det tydliga och enhetliga regler. Till dessa finns även e-tjänster kopplade. Det är föredömligt och underlättar för medborgarna. Att inte skollokalerna är underställda samma behandling är beklagligt.

Därför måste staden ta fram ett enhetligt system för uthyrning av skollokaler. I dessa regler ska alla lokaler som går att hyra finnas med. Enhetliga taxor för olika lokalformer ska tas fram.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på att:

– Ett enhetligt och rättsäkert system tas fram för uthyrning av stadens skollokaler

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Ola Möller (S)

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Mounir Mansour (V)

2015-02-05

Trafikintensiteten på Filbornavägen har ökat över tid och boendemiljön har försämrats. I synnerhet har sträckan mellan Jönköpingsgatan – Lägervägen fått en kraftig belastning. Just denna nämnda sträcka gränsar i norr till Fredriksdals friluftsmuseum.

Österleden har i dagsläget tre matarleder – Filbornavägen, Fältarpsvägen och Hälsovägen/Ängelholmsvägen. Två av dessa tre, Fältarpsvägen och Hälsovägen/Ängelholmsvägen, är helt eller delvis tvåfiliga och därmed bättre rustade för matartrafik med stora trafikflöden.

Utmed Filbornavägen finns det många bostäder och gatan varken kan eller bör breddas med hänsyn till de boende. Dessutom finns det två små rondeller med begränsad trafikkapacitet, en minimal i höjd med Jönköpingsgatan och en annan i höjd med Lägervägen. Ett av stadens förtätningsprojekt (nybyggnation av PEAB) ligger också längs Filbornavägen och boendemiljön i det planerade projektet underkändes i ett tidigare stadium av Länsstyrelsen utifrån det buller som gatutrafiken medför.

I takt med att trafiken på Filbornavägen ökar försämras boendemiljön genom ökade buller- och avgasnivåer. Detta är i längden ohållbart om vi vill fortsätta förtäta staden och erbjuda goda boendemiljöer till helsingborgarna.

Detta innebär att man antingen bör utföra åtgärder för att minska biltrafiken på nämnda sträcka eller förbättra Filbornavägens förutsättningar som matarled till Österleden. Det sistnämnda alternativet måste utformas på ett sätt som förbättrar boendemiljön, främst ur ett bullerperspektiv.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på:

-Att utreda trafiksituationen på Filbornavägen med fokus på åtgärder som förbättrar boendemiljön

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

Ali Shibl (S)

2015-02-02

2013 ströps kommunstyrelsens ekonomiska stöd till Folkets hus A-sal, vilket vi socialdemokrater beklagar djupt. A-salen hade i många år fungerat som mötesplats för en mängd föreningar i Helsingborg. Föreningen Salongen tog då över lokalen och lyckades att med hängivet arbete, stöd från kulturförvaltningen och kommunstyrelsen förvalta och utveckla verksamheten i A-salen. De har nu visat att Söder behöver sin mötesplats.

Salongen har bedrivit kulturverksamhet som gett eko över hela Helsingborg. Många arrangemang av skiftande karaktär har på ett positivt sätt berikat stadens kulturliv och en ny scen har vuxit fram. Verksamheten har visat både bredd och spets, allt från storbandsjazz till avantgarde har kommit helsingborgarna till del.

En ny publik har gjort Söder till sitt, detta bevisade Salongen inte minst under sommarmånaderna då man förvandlade Mäster Palms plats till ett kulturellt epicentrum under några helger. Swingmusik, dans och pingis lockade en stor publik. Söder levandegjordes på ett helt nytt sätt vilket vi Socialdemokrater tycker är mycket positivt.

Om vi vill riva barriären vid Trädgårdsgatan som delar staden i Norr och Söder är det just denna typ av initiativ som ska värnas. Föreningen Salongen har gått från ord till handling.

Vi Socialdemokrater vill ge föreningen Salongen förtroendet att förvalta och utveckla verksamheten i Folketshus A-sal. Om kommunstyrelsen återinför stödet till Folkets hus A-sal som ett verksamhetsstöd till Salongen borde detta vara möjligt. Utöver detta är det upp till Salongen att söka de kommunala och regionala arrangemangstöd som finns för den fria kulturen på samma premisser som alla andra kulturföreningar i staden.

Med anledning av ovan anförda yrkar vi därför på:

-att kommunstyrelsen återupptar stödet till Folkets hus A-sal som ett verksamhetsstöd till Salongen med 800 tkr årligen.

-att stödet villkoras så att Salongen en dag i veckan upplåter lokalen utan kostnad till det ideella föreningslivet så som kulturföreningar, pensionärsföreningar och invandrarföreningar
För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Ingela Andersson (S) Katarina Kovacs-Grönberg (S)

2015-01-19

Helsingborgs kommun använder idag han/hon i sina texter i diverse dokument där könstillhörigheten egentligen saknar relevans. Vi menar att staden istället ska använda sig av benämningen ”hen”. Benämningen ska användas i texter där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller där det inte finns något relevant skäl till att könstillhörighet behöver tydliggöras. Benämningen är könsneutral och inkluderande vilket vi ser som mycket positivt, inte minst för de personer som inte känner sig hemma i traditionell könsuppdelning. Under 2014 meddelades det att ordet hen kommer att finnas med i fjortonde upplagan av Svenska Akademins ordlista. Detta är ytterligare ett skäl till att bifalla motionen.

Med anledning av ovan anförda yrkar vi därför på att:

– Helsingborgs kommunfullmäktige beslutar om att begreppet ”hen” skall användas i samtliga dokument där könstillhörigheten är oväsentlig eller där den inte behöver tydliggöras.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

Ola Möller (S)                                                                                      Elin Hellqvist (S)

 

 

Share Button