2015-11-26

Regeringen har avsatt 1 miljard kronor för att öka bemanningen inom omsorgen under år 2015. Denna satsning aviserades i samband med vårbudgeten i mars och pengarna kunde rekvireras från den 1 juli. För Helsingborgs del rör det sig om ca 14 miljoner kronor som kan användas till att anställa bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter.

I november framkom det att Helsingborgs stad ännu inte anställt någon och inte kommer att hinna utnyttja alla pengar som avsatts för år 2015. Huvudargumentet var att framförhållningen varit för dålig och försvårat en kvalitativ rekrytering.

Med tanke på att satsningen aviserats redan i mars, är det uppenbart att i bästa fall rör sig om ett sent uppvaknande från stadens sida, i värsta fall en blågrön ovilja att söka rödgröna medel. Båda scenarion kastar en skugga på de politiskt ansvariga och förstärker olyckligtvis bilden av en ineffektiv förvaltning. Framförallt drabbas vårdtagare och personal i en verksamhet som redan dras med bemannings- och arbetsmiljöproblem.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

  • Vad tänker du göra för att detta inte upprepas i framtiden?
  • Hur lång framförhållning anser du behövs för att göra en kvalitativ rekrytering av omsorgspersonal?

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen:

 

Anna Ingers (S)

2015-09-10

En vräkning är ett stort trauma i många människors liv. Att förebygga och avhjälpa vräkningar, särskilt när barn drabbas, bör vara en prioriterad uppgift för staden. Barn är särskilt utsatta vid en vräkning. Barnen tvingas ofta byta skola och blir då berövade stora delar av tryggheten i sin vardag – skola, kompisar och hem.

Kronofogdens statistik visar att 289 svenska barn vräktes under första halvåret 2015. Det är en ökning med 15 procent jämfört med samma period under föregående år. I Helsingborgs fall rör det sig om tio barn, en hög siffra jämfört med andra kommuner och en ökning jämfört med tidigare år. Antalet vräkningar är tydligt kopplade till den utbredda barnfattigdomen i Helsingborg.

Vräkningsprocessen är tydligt reglerad i lag. Socialnämnden i den kommun där lägenheten finns ska ha informerats om vräkningen innan den verkställs. En hyresgäst får heller inte skiljas från sin lägenhet om socialnämnden inom den så kallade treveckorsfristen skriftligen meddelar att man åtar sig att betala hyran. Åtminstone två av de berörda familjerna har haft samma hyresvärd och uppenbarligen har kommunikationen mellan berörda nämnder och aktuell hyresvärd brustit på ett oacceptabelt sätt.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

  • Vad tänker du göra för att alla hyresvärdar ska ta sitt juridiska ansvar vid vräkningar av barnfamiljer?

För socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen:

 

Anna Ingers (S)

2015-09-09

Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, skickar årligen ut den så kallade Bostadsmarknadsenkäten till landets 290 kommuner. Syftet är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser kring den framtida utvecklingen.

I 2015 års enkät bedömer 183 av landets 290 kommuner att det råder ett underskott på bostäder på marknaden – i vardagstal bostadsbrist. Helsingborg tillhör däremot de kommuner som uppger att det råder balans på bostadsmarknaden. Men när det kommer till bostäder för nyanlända, uppger staden att man har ett underskott.

Arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke påstår att kommunen ”inte reder ut” att ordna bostäder till de flyktingar som kommer om staden skriver på ett avtal med Migrationsverket (”Staden tar redan ett stort ansvar”, Helsingborgs Dagblad 8 september 2015).

Eftersom det inte finns några särskilda kategoriboenden för nyanlända är det märkligt att det i ena fallet är balans, men i det andra råder brist. Argumentet att det inte går att ordna bostäder åt just nyanlända blir problematiskt när man påstår sig ha en generell balans på bostadsmarknaden – det är snarare ett underskott av politisk vilja.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

  • Vad tänker du göra för att skapa balans i bostadsförsörjningen för de nyanlända?
  • Anser du att staden har en skyldighet att planera så att det byggs för alla?

För socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen:

 

Ingela Andersson (S)

2015-06-04

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 maj i år förvägrades Socialdemokraterna att ta upp frågan om stängningen av Fredriksdalshemmet innan beslutet verkställdes. Vi ansåg att det fanns ett antal frågeställningar som den blågröna majoriteten måste besvara innan en eventuell nedläggning.

När vi frågade varför frågan inte fick komma upp på dagordningen hänvisade man till att Helsingborgshem har beslutat att köpa Fredriksdalshemmet. Ett formellt beslut att genomföra affären fanns inte, varken i Helsingborgshems styrelse eller i fastighetsnämnden. Man hänvisade istället till uppgifter som Helsingborgs Dagblad publicerat den 19 maj.

På Helsingborgshems styrelsesammanträde den 12 maj i år diskuterades Fredriksdals stadsdelsutveckling och bolagets intresse av Fredriksdalshemmet. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag ”att fortsätta diskussionerna med Fastighetsförvaltningen” samt ”att påbörja en förstudie för ett eventuellt trygghetsboende”.

Förvärvet av Fredriksdalshemmet redovisades för vice ordförande i Helsingborgshem i form av ett pressmeddelande som skickades per mejl ”för kännedom” den 19 maj för att därefter skickas ut till press och allmänhet samma dag.

Helsingborgshems VD har en delegationsrätt på investeringar upp till 10 miljoner kronor. Fredriksdalshemmet kostar 16 miljoner kronor. Förvärvet av Fredriksdalshemmet överskrider därmed VD:s delegationsrätt och borde tagits av styrelsen.

Utifrån pressmeddelandet är det tydligt att det är Helsingborghems ordförande som varit pådrivande i förvärvet av Fredriksdalshemmet. Eftersom investeringsbeslut av denna dignitet ska tas av ledamöterna gemensamt har ordförande gått över sina befogenheter på ett sätt som kan vara oförenligt med gällande lagstiftning.

För oss socialdemokrater är det uppenbart att detta är ett fall av olämplig politisk styrning av ett kommunalt bolag. Stadens politiker representerar staden som ägare och kan som ägare inte påverka bolagets förvaltning vid sidan om vad de kan besluta på stämman. Ordförande i Helsingborgshem ingen egen beslutanderätt i investeringsfrågor av denna karaktär.

 

Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande frågor:

– Varför togs inte beslutet om förvärvet av Fredriksdalshemmet i Helsingborgshems styrelse?

– Hur är detta agerande förenligt med aktiebolagslagen?

– Vilken roll har Centerpartiets övriga kommunpolitiker haft i denna process?

– Hur kommer du, Maria Nilsson, att säkerställa att beslut i vård- och omsorgsnämnden fattas på formella grunder och inte tidningsartiklar framöver?

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

Ingela Andersson (s)                                                   Jan Björklund (s)

2015-04-08

Vid årsskiftet lades integrationsenheten på arbetsmarknadsnämnden ner. Detta motiverades med att hela staden nu skulle arbeta med integrationsfrågorna. Förutom problemet med själva begreppet ”integration” så frågar sig vän av ordning om inte hela staden tidigare har jobbat med integrationsfrågan. Något annat vore anmärkningsvärt, men det skulle i varje fall förklara varför staden är så segregerad. Nu tror vi inte att det är så illa och därmed faller också den argumentation som används för att motivera nedläggelsen.

Nedläggandet får förutom den rent organisatoriska konsekvensen – att viktig och unik kompetens om stadens mångfaldsarbete går förlorad – också mer handfasta och direkta konsekvenser. En sådan konsekvens är att ansvaret för den mångreligiösa gruppen släpps. Från att ha varit en viktig verksamhet inom den tidigare utvecklingsnämndens område riskerar nu den mångreligiösa gruppen att falla sönder.

Om detta tillåts hända är det till stor skada för staden. Mångreligiösa gruppen har varit och är en utmärkt brobyggare mellan staden och dess religiösa grupper samt mellan religiösa grupper. Likaså har den mångreligiösa gruppen fungerat som en viktig länk i till exempel polisens arbete. Såväl BRÅ som Polisen har uttalat att det är olyckligt att staden släpper ifrån sig samordningsansvaret för gruppen. Med tanke på att staden lagt ungefär tre arbetstimmar i månaden på verksamheten ställer vi oss frågande till vad som egentligen ligger bakom beslutet. Det kan knappast vara att mångreligiösa gruppen är för resurskrävande med tanke på de stora fördelar som Helsingborg i allmänhet och staden i synnerhet har kunnat dra av arbetet. Förutom allt det ideella arbete som de religiösa företrädarna lägger ner har även tre studieförbund och Sundsgårdens folkhögskola engagerat sig.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

– Varför lämnar staden ansvaret för den mångreligiösa gruppen?

– Hur menar du att stadens arbete med mångfaldsfrågor gynnas av att staden drar sig undan samarbetet med de ideella krafterna?

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

 

Ola Möller (S)                                                                                        Anna Ingers (S)

2015-02-11

2013 ströps kommunstyrelsens ekonomiska stöd till Folkets hus A-sal, vilket vi socialdemokrater beklagar djupt. A-salen hade i många år fungerat som mötesplats för en mängd föreningar i Helsingborg. Föreningen Salongen tog då över lokalen och lyckades att med hängivet arbete, stöd från kulturförvaltningen och kommunstyrelsen förvalta och utveckla verksamheten i A-salen. De har nu visat att Söder behöver sin mötesplats.

I en motion som lämnades in den 2 februari 2015 yrkade vi på att kommunstyrelsen återinför stödet till Folkets hus A-sal som ett verksamhetsstöd till Salongen.

Med tanke på att tiden är knapp är det viktigt att agera snabbt, vilket vi utgick ifrån att de blågröna skulle göra. Vi vill därför att motionen behandlas som ett brådskande ärende i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2015 och undantas från beredningstvånget enligt Kommunallagen 5 Kap. 32§.

Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande fråga:

-Är du beredd att skyndsamt gå in med fortsatt ekonomiskt stöd för att rädda Salongens verksamhet och utveckla den fria kulturen på Söder?

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

Ingela Andersson (S)

2015-01-08

Det är med stor förvåning vi socialdemokrater har tagit del av den förändrade policyn inom

äldreomsorgen Helsingborgs stad. Förändringen innebär att äldre människor som blivit

beviljade vårdboende inte längre kan vänta hemma på en ledig plats på det vårdboende där

de vill tillbringa sina sista år. Enligt förvaltningschefen är besluten fattade på fel grunder om

de äldre inte omedelbart tackar ja till det första erbjudandet om vårdboendeplats.

 

Ett vårdboende kan ingen tvingas att ta emot, även om behovet och rättigheten finns.

Däremot måste staden alltid tillhandahålla en vård boendeplats när behov föreligger.

Med det nya systemet blir en av konsekvenserna att äldre människor i realiteten tvingas

flytta en eller flera gånger för att få det boende som de önskar. Vi vet att varje flytt förkortar

äldre människors liv – och nu har man infört ett system som troligen kommer att innebära

många fler sådana påfrestningar. Dessutom kommer det nya systemet troligen att innebära

behov av ytterligare ett nytt vårdboende i Helsingborg. Idag har vi cirka 100 personer som

väntar hemma, och om den möjligheten försvinner uppstår tämligen omedelbart behov av

fler platser.

 

Det är inhumant att avveckla ett väl fungerande system som har varit en viktig del av stadens

äldreomsorg om det får dessa konsekvenser. Dessutom ifrågasätter vi om det är med lagen

överensstämmande att ta tillbaka ett fattat beslut om rätt till vård boende. Hälsan hos äldre

människor varierar med dagsformen och ett beslut måste omfatta hela livssituationen,

dåliga dagar såväl som goda. Vi har i Helsingborg vård boenden där de boende mår väldigt

bra, känner sig trygga, går upp i vikt och blir piggare. Med det nya sättet att resonera skulle

vi kanske ompröva beslut om vårdboende även för dessa människor.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande fråga:

  • Kommer du att verka för att Helsingborgs äldre i framtiden kommer att kunna vänta

hemma i väntan på ledig plats på önskat vårdboende?

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Ingela Andersson

 

Kopia till kommunfullmäktiges ordf och vård- och omsorgsnämndens ordf

8 januari 2015

Share Button