Tysta anställda ett problem

Politiker från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reagerar mot att kommunanställda skräms till anonymitet.

Hemtjänstpersonal som inte vågar säga sina namn, en anställd kommunikatör som avbryter en intervju… Nu reagerar socialdemokraten Ingela Andersson och vänsterpartisten Peter Ahlbom mot det de upplever som en tysthetskultur i kommunen.

– Det är allvarligt när anställda inte vågar träda fram, säger Ingela Andersson och fortsätter:

– Öppenhet är viktigt i den offentliga verksamheten. Det måste finnas en insyn och alla medarbetare ska kunna uttala sig om verksamheten utan rädsla för repressalier.

Vänsterpartisten Peter Ahlbom har också reagerat på den oro som uttryckts från anställda.

– Personalen är vår största resurs men hur utvecklas arbetet och servicen om anställda inte får tycka till?

Peter Ahlbom reagerade också starkt när en av kommunens kommunikatörer avbröt en tv-intervju med en lärare. Samt när HD kritiserades för att tidningen berättade om Helsingborgs satsning på en mässa.

– Det är allvarligt när media kritiseras för att ha gjort sitt jobb.

Peter Ahlbom säger att han ser ett pussel av händelser som kommunledningen borde ta tag i.

– Vi i Vänsterpartiet ser meddelarfriheten som en garanti för bra service. Och kommunens kommunikatörer ska inte ägna sig åt att tysta anställda eller vinkla information om staden.

Camilla Jönsson, ombudsman på Kommunal, säger att hon ska ta upp problemet med att deras medlemmar är rädda för repressalier om de uttalar sig med namn.

– Det här känns inte alls bra. Det är viktigt att våra medlemmar får och vågar uttala sig.

Den som är politiskt ansvarig för personalen i Helsingborg är kommunalrådet Maria Winberg Nordström (L). Hon säger att yttrandefrihet och meddelarfrihet är viktigt men har inget förslag på hur situationen ska lösas.

– Rent allmänt är det viktigt att skapa ett klimat som gör att anställda känner trygghet i organisationen, att de ska kunna säga sin mening. Men det är svårt att veta vad som ligger bakom.

Att politik är att vilja har många konstaterat. Det är något som vi kan komma överens om även bortom partigränserna. Det vi inte kan komma överens om är viljan att montera ner den solidariska känslan och attityden som många av oss bär inom sig. Vi kan aldrig komma överens om att utsätta våra gamla och våra unga för otrygga anställningar, må det vara att du är beroende av någon som är anställd till att se till att du får dina dagliga behov tillfredställda eller att det är du som är anställd som ska utföra arbetsuppgifterna under otrygga och knapra förhållanden. Det är lika oacceptabelt.

Vi får dagligen ta del av farhågor, myter och även rena lögner om hur det förhåller sig på svensk arbetsmarknad. En av villfarelserna som håller på att etablera sig är idén om att det inte kommer att finnas några arbeten framöver. Det stämmer inte. Efterfrågan på arbetskraft ökar hela tiden inom alla sektorer och i nästan alla branscher, inte minst i offentlig sektor och i akademikeryrken. Vår utmaning är att matcha den arbetssökande befolkningen med utbudet och efterfrågan av personal. Det är där den stora utmaningen ligger. För att göra en jämförelse kan vi titta tillbaka på tiden före industrialiseringen då största delen av befolkningen försörjde sig på jordbruket. Idag är det ca 2 % av vår befolkning som är sysselsatta av jordbruket, vår övriga befolkning är sysselsatt inom andra verksamhetsområden och så kommer det att bli även i framtiden. Idag växer välfärds-, service- och IT-sektorn fort och skapar nya jobb ofta med bättre förutsättningar än tidigare. Bara vi är kloka nog att ta hand om dem.

En socialdemokratisk politik är klok nog att ta hand om de nya möjligheterna som har uppenbarat sig. En socialdemokratisk politik ser inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildningssatsningar som utgifter utan som investeringar för framtiden. En socialdemokratisk politik förstår vikten av, att vill vi ha en framtid där våra unga får arbete och våra äldre blir väl omhändertagna måste vi skapa en jämställd, jämlik och solidarisk arbetsmarkand.

För att Sverige ska vara det välfärdsland som vi började bygga på under 1950-talet är det nödvändigt att vi utvecklar vår svenska modell inte att vi avvecklar den.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen nu skjutit till 86 miljoner till Helsingborgs kommun har vi stora möjligheter att investera i vårt välfärdsbyggande. Låt hoppas att den styrande majoriteten, borgarna tillsammans med Miljöpartiet är kloka nog att inse vikten av dessa investeringar samt att de slutar med utförsäljningen av vår gemensamma välfärd, helsingborgarna är värda det.

Mikael Andersson

Swahililand ligger i södra Afrika och styrs av monarken, Maswatis III. Varje år när kungen, Maswatis III fyller år blir han hyllad av 200 barbröstade och dansande kvinnor, eller snarare flickor. De flesta är så unga som 14 år. De anses som en heder att få komma och dansa för kungen och en särskilt lyckligt lottad dansare blir även utvald till att bli hans fru. Nu närmar sig kungen 50 år och har över 12 fruar, varav flera en gång var en utvald dansare till kungens födelsedagsfest. Det som skaver allra värst för en själ som tror på jämställdhet är att innan giftemålet blir av måste kungen försäkra sig om att flickan är fertil och har inte flickan blivit gravid efter ett antal samlag som Kungen och hans anförvanter bestämmer sig för är rimligt, blir det inget giftemål. Födelsedagsfirandet är över för den här gången och kungen får vänta till nästa års födelsedagsfest för att hitta en ny potentiell fru och dansare.

Runt om i vår värld far kvinnor illa eftersom män sitter på makten och bestämmer vilka seder och ritualer som ska upprätthållas. Samhällsystemet i Swaziland är extremt och det är skönt att vara förvissad om, men allt för många samhällen har en samhällsordning där kvinnors möjligheter försämras eftersom män gör anspråk på dem för andra ändamål. Här har vi kommit fram till pudelns kärna.

Våra domstolar har fastnat i ett tänkande som tillåter att kvinnor framställs som objekt. Fortfarande ifrågasätts kvinnors klädsel och uppförande, allt för att försvara eller hitta förmildrande omständigheter för mäns agerande.

Vi läser om oskuldskontroller på våra vårdcentraler där unga kvinnor själva eller genom sina familjer kontaktar läkare och ömsom ber och ömsom hotar tills de har fått ett läkarintyg utskrivit som intygar att den unga kvinnan är oskuld. Vi läser om kommuner som väljer att stänga sina publika badhus för män vissa tider på dygnet eftersom de har resignerat inför mäns förväntade beteende. Observera att det står mäns förväntade beteende och inte faktiska beteende. De allra flesta män ofredar inte kvinnor.

Senaste i raden av konstigheter är när Polisen väljer att ignorerar när unga tjejer utsetts för sexuella övergrepp på en ungdomsfestival, eftersom de känner rädsla för att få en stämpel på sig. Var finns omsorgen om de utsatta unga tjejerna!

Ovan nämnda företeelser är samtliga symtom på bristande jämställdhet där män har oproportionella privilegier och kvinnor har oproportionella umbäranden. Brist på jämställdhet gör att risken för diskriminering av och våld mot kvinnor, ökar. I länder med hög jämställdhet ser vi å andra sidan mindre våld generellt.

Det ter sig därför självklart att uppmana alla till att tänka ett steg längre och inte fastna i idén om en plåsterverksamhet där symtomen och inte sjukdomen blir fokus för uppmärksamhet.

Menar vi allvar med att vi vill ha en jämställd värld, utan tvångsgiftemål, oskuldskontroller och särskilda öppningstider på våra badhus exklusiva för kvinnor, måste vi våga ta steget fullt ut och montera ner denna orättvisa världsbild, eftersom det är en världsbild som skapar skillnader mellan män och kvinnor där män är överordnande individer och kvinnor är ett underordnat kollektiv. Vi, S-kvinnor menar allvar och tar villigt kampen för en rättvis och jämlik värld där kön är utan betydelse för en individs möjlighet att uppnå sina drömmar.

 

Tonka Frodlund

Ordförande socialdemokraterna Helsingborg och ersättare i Partistyrelsen

Ingela Andersson

2.e vice ordförande Kommunstyrelsen Helsingborg och ordförande i S-kvinnor Helsingborg

Inger Nilsson

Ordförande S-kvinnor Skånedistriktet

Förra veckan beslutade de blågröna politikerna i vård- och omsorgsnämnden att inleda konkurrensutsättningen av fyra vårdboenden och fyra gruppbostäder – att privatisera. Ett ideologiskt beslut som fattats mot bättre vetande.

I februari 2015 fick nämnden resultaten från en undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i stadens hemtjänst och äldreboende. I undersökningen framgår det att de privata utförarna i Helsingborg visar genomgående sämre resultat jämfört med de kommunala.

Beslutet att privatisera är ett tecken på ett idéfattigt och inkompetent politiskt ledarskap. Ingen nulägesanalys har genomförts, inga andra alternativ har övervägts. Nämnden återtog i våras tre vårdboenden och tre LSS-boendeen på grund av bristande kvalitet. Inte heller då gjordes någon utvärdering eller analys för att få kunskap och erfarenhet inför framtida upphandlingar. Att bestämma form och organisation utan att först diskutera innehåll, vad man egentligen vill åstadkomma, är en bakvänd och destruktiv politisk styrning av helsingborgarnas vård och omsorg.

Vi socialdemokrater ser gärna en utökad valfrihet för de äldre – så länge den kombineras med hög kvalitet för de boende och med goda arbetsvillkor för de anställda. Därför välkomnar vi fler exempel på självförvaltning, intraprenader och ideella aktörer inom vården, såsom föreningar och kooperativ. Det är så vi kan utveckla både kvalitet och arbetsmiljö, för helsingborgarnas skull.

Anna Ingers, Kommunalråd (S)

Jan Björklund

Monica Arvidsson

Emelie Eversson Holmberg

Kjell Lundin

Christina Billving

Socialdemokrater i vård- och omsorgsnämnden Helsingborg

INSÄNT. Följande text är en replik från Socialdemokraterna som svar på en insändare skriven av blågröna politiker i socialnämnden, publicerad på tidningens hemsida den 22 december under rubriken ”Vi satsar på en utökad budget för 2016”.

Den nuvarande Socialnämnden har sett till att tillskjuta extra medel, precis som dom blågröna skriver, direkt när vi tillträdde.

Det som är intressant är, att den blåledda majoriteten i staden, inte har uppmärksammat under åren som har gått, att personalen mår dåligt, att lönerna har halkat efter, att arbetsmiljö är allt annat än bra. För självklart har inte detta hänt från en dag till en annan.

Aliansen har med hjälp av Sd, under 8 år fokuserat på att sänka skatter och med det nedmonterat välfärden. Det har i sin tur gjort att människor har hamnat utanför försäkringssystem, arbetslösheten har stigit, vården har blivit eftersatt, skolresultaten försämrats. Självklart mår människor dåligt, när varken vuxna eller barn ser framtidshopp. Och självklart ökar ohälsan som gör att många tappar fotfäste och socialtjänstens insatser krävs i större utsträckning.

Det har gjorts flera insatser inom vår förvaltning, det är helt rätt, men vi tycker att det behövs mer. Varför är man inte intresserad av att genomlysa frågan om hur vi stoppar utflykten av personal?  För den pågår fortfarande. Vi menar att arbetsmiljöarbete ska hållas levande hela tiden, personalsituationen ska vara lättöverskådlig, med systemverktyg som fungerar. Vi är väl bästa IT kommunen?

Vi säger också att heltidstjänster ska vara normen och deltid en möjlighet.  Resurserna ska satsas på vår personal, inte på bemanningsföretag.

Vi tycker också att det behövs, i mycket större utsträckning, göras tidiga insatser. Vi har oerhört proffsiga familjebehandlare som skulle behöva bli fler – för barnens bästa. Barnen ska kunna stanna i hemmiljön, med stöd och praktiska insatser i hemmet, för dom  och föräldrarna, allt för att undvika eventuella onödiga placeringar.

Vi lyfte frågan om hur ser situationen ut för personalen som arbetar med ensamkommande, hur har dom ensamkommande det på sina boenden, hur mår dom, görs dom delaktiga i sin vardag för att få känslan för sitt hem?

Det var blågröna inte intresserade att diskutera!

När det gäller hemlösa och deras situation så delar vi uppfattningen att härberget inte är ett hem. Men det krävs att vi har lägenheter både utspridda i staden och i bra skick.

Vi håller med  att vi satsar mycket pengar på våra frivilliga organisationer. Men det ska inte glömmas att dom pengar fördelas på tre verksamhetsår och att varje insats som dom frivilliga gör , är en besparing för staden men också investering i den enskillda individen.

För att möta alla helsingborgare så är det också viktigt att förvaltningen arbetar för mångfald bland medarbetarna på alla nivåer.

Så, om vi ska summera året som har gått, så kan vi instämma att det pågår väldigt mycket bra arbete inom vår förvaltning. Vi har medarbetare som gör sitt bästa utifrån förutsättningarna dom har och som är stolta över sitt arbete. Och vi är stolta över dom.

Vår socialdemokratiskledda regering  har avsatt pengar till kommunerna- för ensamkommande, för fler händer i vården, fler vuxna i barnens vardag. Det gäller för Helsingborg att vilja använda pengarna och investera i sina medborgare. Pengarna finns, använd dom. Ju tidigare desto bättre- för alla.

Hade den politiska ambitionen i staden varit större, så hade vi kunnat göra mycket mer.

Helsingborg är välbärgad stad, men den måste bli alla Helsingborgares  stad. Alltid.

Det är viktigt att komma ihåg, att alla vi som på ett eller annat sett fattar beslut, vi är till för den  som behöver en utsträckt hand när hen faller.

Socialtjänsten ska vara i medborgarnas tjänst och politiken  kan aldrig lägga utsatta människors behov på en förvaltning.

Människor är hela stadens ansvar.

Tonka Frodlund  (s) 2 vice ordförande

Sejran Morina (s)

Ingrid Jepsson (s)

Besnik Zeneli (s)

Pia Alkefelt (s)

Det är glädjande att FP, M, C, KD och MP nu har anslutit sig till vår uppfattning om att den socioekonomiska fördelningen på gymnasieskolan måste bli bättre. Därmed införs äntligen så kallade uppbyggande medel även på gymnasiet. För oss socialdemokrater har detta länge varit ett mål och det är en välkommen satsning som nu beslutas inför 2016.

Vi ser det också som glädjande att ovan nämnda partier också har ett stort engagemang för att ge våra nya helsingborgare bästa möjliga start i staden. Men frågan som infinner sig är om det återigen kommer att bli en läpparnas bekännelse om att nyanlända elever bör fördelas rättvist bland stadens skolor. För inte så länge sedan lämnade vi socialdemokrater in en motion om att Helsingborg ska följa Malmös exempel och frångå gängse ordning kring fördelning utifrån närområdesprincipen när det gäller nyanlända. Istället vill vi erbjuda nyanlända elever en annan skola där förutsättningarna kan se fördelningsmässigt bättre ut. För om staden verkligen menar allvar med att ha en likvärdig och kompensatorisk skola som motverkar segregationen så räcker det inte med fina textrader och hejarop. Det kräver politisk handling, mod och ledarskap.

För skolans bästa är det bra att det i staden råder stor samsyn kring framtidens behov mellan oss politiker. Konstruktiva och framåtsträvande diskussioner har lett fram till att vi kunnat enas om satsningar på bland annat IKT, fritidshemmen, språk och matematik. Vi hoppas från vår sida på att vi även fortsättningsvis kan ha denna konstruktiva dialog och att den kan handla om arbetsmiljö i skolan, om att stärka våra lärare och skolledare, om att utveckla och förstärka all övrig personal i skolan samt framförallt ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för att klara livets alla utmaningar och ta till vara på alla dess möjligheter.

Ola Möller

Ajat El-Khalayeli

Elin Hellqvist

Vehid Stovrag

Christer Ottinger

Zeinab Fakhro

Socialdemokrater i barn- och utbildningsnämnden Helsingborg

Här kan du se webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Du kan se webbsändningen från kommunfullmäktige direkt medan sammanträdet pågår, alltså från och med klockan 18:00.

Det går också bra att se det i efterhand med början klockan 12:00 dagen efter sammanträdet. Välj om du vill se hela filmen eller ett visst ärende.

 

8 december, kommunfullmäktige
17 november, kommunfullmäktige
20 oktober, kommunfullmäktige

22 september, kommunfullmäktige
25 augusti, kommunfullmäktige
17 juni, kommunfullmäktige
16 juni, kommunfullmäktige
19 maj, kommunfullmäktige
21 april, kommunfullmäktige
25 mars, kommunfullmäktige
24 februari, kommunfullmäktige
20 januari, kommunfullmäktige

 

 

 

 

Share Button