Helsingborg ska vara en plats där människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar. I framtidens Helsingborg har vi full sysselsättning och det finns inga klyftor mellan människor och olika stadsdelar.

I Helsingborg har barnen den bästa förskolan och skolan. Grundskolan ger alla elever de kunskaper de behöver för att gå vidare till gymnasieskolan och därefter till vidare studier, förvärvsarbete eller eget företagande. Vi har ett inkluderande synsätt där medborgarna, näringslivet, fackföreningsrörelsen, föreningslivet och kulturlivet aktivt deltar i stadens utveckling.

Framtidens Helsingborg är en stad som lever. Kulturen blomstrar och idrottslivet är rikt. Alla har möjlighet att leva ett aktivt och bra liv. Vi har ren luft och rent vatten. När vi blir sjuka finns en välutvecklad vård och omsorg.

Människan står i centrum, inte systemen. Systemen är bara medel för att människorna ska kunna leva ett rikt liv. Demokratin genomsyrar samhället. Människorna i staden ges möjlighet att påverka stadens utveckling och sin egen vardag.

Diskriminering är ett okänt begrepp. Alla människors resurser tas tillvara oavsett deras förutsättningar såsom kön, bakgrund, födelseort, tro eller ålder. Detta ger en stad full av dynamik, idéer och möjligheter. Vi har tillsammans format en stad som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

 

 

Många helsingborgare står idag utan arbete och den trygghet, stolthet och frihet ett arbete innebär. Ambitionen full sysselsättning är en av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater. Vi vill ha en hållbar tillväxt, som sätter den jämlika människan i centrum.

Hållbar tillväxt förutsätter rättigheten till ett livslångt lärande och den tar hänsyn till planetens ändliga resurser. Det privata näringslivet är i behov av innovationer och entreprenörskap i en tid då arbetsmarknaden alltmer präglas av internationalisering och konkurrensutsättning.

Vi vill förse näringslivet med hög och relevant kompetens genom stadens Vuxenutbildning, i samarbete med Campus Helsingborg och Arbetsförmedlingen. Helsingborg ska konkurrera med kompetens och nya idéer – inte med social dumpning, låga löner och otrygga anställningsförhållanden.

 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL

• Halvera ungdomsarbetslösheten och införa 90-dagarsgarantin för ungdomar – med arbete, praktik eller utbildning.

• Satsa på gröna jobb och skapa goda förutsättningar för företag och medborgare att etablera sig i Helsingborg.

• Att rätten till arbete gäller hela yrkeslivet och att de som är +55 inte diskrimineras.

Vi skall påbörja resan mot Sveriges bästa äldreomsorg. Våra äldre helsingborgare är värda den allra bästa omsorgen. Det är de som byggt staden och skapat goda förutsättningar för de yngre generationerna i staden. Alla, även äldre med tilltagande ohälsa har rätt till ett liv i frihet, rätt till sociala aktiviteter, rätt till trygghet och rätt till att själv råda över sina liv.

Privata vårdföretag ska inte ges kontrakt på bekostnad av den enskildes frihet. Krav skall ställas så att vi kan garantera att kompetensen finns även om kommunen inte själv står som utförare. Kommunen skall alltid finnas som alternativ inom alla verksamheter.

Vi ska se till att den fysiska miljön blir betydligt tillgängligare och att kommunen tar sitt ansvar som offentlig arbetsgivare.

 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL

• Öka bemanningen inom äldreomsorgen.

• Att alla vårdboende på sikt ska få egna tillagningskök och att maten är näringsrik.

• Skapa särskilda boende för dementa, så att de får bra och erfaren vård.

Vi socialdemokrater vill att barnomsorgen och skolan får de resurser som behövs för att bedriva god pedagogisk verksamhet. Den ökande skolsegregationen ska brytas. Barn, ungdomar och vuxna, oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund måste ges bra förutsättningar att möta morgondagens utmaningar.

Resurstilldelningen ska utgå utifrån de förutsättningar som de enskilda skolorna har att arbeta utifrån. Elever med särskilda behov måste få bra stöd. Det är viktigt att kommunens skolor hävdar sig i konkurrensens med de skolor som har fristående huvudmän. Möjligheten att även i vuxen ålder kunna vidareutbilda sig är av stor betydelse för tillväxt och för att kunna få arbete på en allt mer kunskapskrävande arbetsmarknad. Barn till arbetslösa och föräldralediga ska i högre grad än idag erbjudas plats i förskolan.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Öka lärartätheten i förskola och skola, med minskade barn- och elevgrupper, särskilt i de yngre årskurserna.
• Öka resurserna till skolan och fördela resurserna bättre, så att alla barn och ungdomar ges större möjlighet att lyckas i skolan.
• Anställa fler speciallärare och specialpedagoger.
• Att stadens alla elever ska erbjudas studiehjälp efter ordinarie skoltid.

Det hållbara Helsingborg är en stad som utvecklas i harmoni med både människa och miljö. En stor del av den moderna stads-utvecklingen brukar handla om nya, spännande, klimatsmarta stadsutvecklingsprojekt. För oss socialdemokrater är det minst lika viktigt att värna om utvecklingen av våra befintliga stads- och boendemiljöer.

Fler stadsdelscentra, så kallad flerkärnighet, ska prägla Helsingborg. För oss är det viktigt att hela Helsingborg utvecklas, även våra samhällen utanför centrum. Vi ser med stark oro på den ökande bostadsbristen och segregationen och vill skynda på bostadsbyggandet.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Inrätta en bostadsförmedling.
• Södertunneln och H+ har högsta prioritet och att arbetet med projektering av södertunneln påbörjas under mandatperioden.
• Satsa på en cityutveckling med speciellt fokus på Söder.

Framtidens kommunikationer spelar en avgörande roll i stadens utveckling mot hållbar tillväxt. Helsingborgarnas klimatpåverkan måste minska och det är ofrånkomligt att vi i framtiden i större utsträckning går, cyklar och åker kollektivt. Luftkvalitén ska förbättras – framför allt kring de mest utsatta stråken i Helsingborgs centrala stadsdelar. Vi vill bygga en eko-stadsdel och ett eko-industriområde.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Att satsningen på en framtida spårväg intensifieras, likaså satsningen på så kallade superbussar.
• Skapa en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med hög turtäthet.
• Utöka det klimatsmarta byggandet av flerbostadshus i trä.

Om vi vill vi ha en god kvalité i vår välfärdssektor måste kommunen vara en god arbetsgivare och se personalen som den viktigaste resursen. Särskilt viktigt är det med goda villkor inom framtida bristyrken där vi har stora pensionsavgångar. Vi vill vi skapa ett generationsväxlingsprogram. Kommunen bör använda egen personal istället för externa konsulter och bemanningsföretag. Kostnaderna minskar och utveckling stimuleras.

En förutsättning är att möjligheten till fortbildning är god. Mångfald och jämställdhet är också framgångsfaktorer för en bra arbetsplats. Kommunen ska aktivt arbeta med detta vid rekrytering. En hjärtefråga för oss socialdemokrater är att lönerna i den kommunala förvaltningen görs jämställda. Kommunens samarbete med de fackliga organisationerna ska utvecklas.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Att ingen ska vara tvungen till delade turer.
• Att alla medarbetare i staden skall erbjudas att arbeta heltid eller önskad sysselsättningsgrad.
• Att kommunens anställda ska spegla befolkningen i staden.

Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som inte delar helsingborgarna i olika sociala skikt – där en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Genom ägardirektiven för stadens bostadsbolag har vi möjlighet att utjämna de sociala klyftor som finns på bostadsmarknaden. Barnfattigdom och hemlöshet är allvarliga symtom på ett samhälle med stora och fullständigt oacceptabla sociala skillnader. Sociala investeringar för förebyggande projekt är ett sätt att investera i barn och unga.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Att barnperspektivet ska vägas in i alla beslut.
• Investera i förebyggande projekt för barn och unga.
• Väga in alternativ som minskar de sociala skillnaderna i staden i alla beslut.

Kulturen ska vara en drivkraft för den enskilda människan att förverkliga sina drömmar och få utlopp för sin kreativitet. För oss socialdemokrater är det grundläggande att kulturens utbud når alla helsingborgare. Ekonomiska förutsättningar, ålder, kön eller var man kommer ifrån ska inte ha någon betydelse. Vi vill särskilt prioritera stads- och områdesbiblioteken och deras utveckling till mötesplatser för bildning och demokrati. Vi vill att kommunen ska ha ett nära samarbete med navet i stadens kulturliv – bildningsförbunden, de fria kulturgrupperna och föreningslivet.
Vi socialdemokrater vill stödja de ideella folkrörelserna, idrotts-rörelsen och föreningslivet på flera sätt. Dels genom ekonomiskt stöd, men också genom stöd i form av infrastruktur, så som idrottshallar och föreningslokaler.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Särskilt stödja föreningar som tar ett stort socialt ansvar.
• Prioritera stadens bibliotek.
• Göra kulturskolan/musikskolan avgiftsfri för alla elever i grundskolan.
• Anpassa entréavgifterna så att alla helsingborgare har råd att besöka de kommunala institutionerna.

Skattepengar som helsingborgarna skattat för att få en fungerande välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vi vill att kommunens skolor ska kunna hävda sig i konkurrensens med de skolor som har fristående huvudmän. Krav ska ställas så att vi kan garantera att kompetensen finns även om kommunen själv inte står som utförare. Det är viktigt att kommunen alltid finns som alternativ inom alla verksamheter. Ingen ska vara hänvisad till enbart privata utförare.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Vi vill öka decentraliseringen och låta flera enheter drivas självförvaltande.
• Vi vill att inom alla områden ska kommunen finnas som alternativ.
• Intraprenader, personalkooperativ och non-profit organisationer är välkomna alternativ inom vård och omsorg.

Erfarenheter visar att engagemang i en idrottsförening stärker barn och ungdomar och rustar dem inför framtiden. Det är viktigt att barn och unga oavsett hemmiljö och ekonomi ges möjlighet att delta i stadens idrotts- och föreningsverksamhet.

Vi vill stödja föreningslivets ideella krafter. Särskilt vill vi stödja de föreningar som tar ett stort socialt ansvar. Ungdomarna och barnen behöver sina fritidsgårdar. Meningsfull fritidssysselsättning kan rädda många av stadens ungdomar från droger och kriminalitet.

Vi vill att alla barn oavsett kön, ursprung, familjeekonomi eller funktionsnedsättning ska erbjudas att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter, som stöds av kommunen.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL
• Utveckla fritidsgårdar där behov finns.
• Stödja föreningar som tar ett stort socialt ansvar

Share Button